Ochrana osobních údajů

 1. Zásady zpracování osobních údajů
  1. Udělujete tímto souhlas společnosti F.O. Bc. Alexandr Husák
   Bělehradská 1097/48, 120 00, Praha 2, IČ 67402992
   a všechny servisní a odběrná místa express-service v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o., (dále jen „Společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaše osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, bydliště, psč, e-mail a telefon (dále jen „Kontaktní údaje“).
  2. Kontaktní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. Společnost v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává Kontaktní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem; vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a také pro zpracování po dobu 5 let s možností automatického prodloužení o dalších 5 let pro marketingové účely Společnosti.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Amellus System s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
   • Přepravní společnosti a dopravci
   • Poskytovatel a správce softwaru SmartEmailing;
   • Poskytovatel a správce softwaru Google Ads;
   • Poskytovatel a správce softwaru Seznam Sklik;
   • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Společnost informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu:
   • písemně na adrese sídla Společnosti výše uvedené
   • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@express-service.eu
   • telefonicky na tel. č.: +420736 619 001.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti, nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.